Spasiba Agenciji: Kako je ASA kupila dionice Sberbank BH

Direktnim pogodovanjem društvu ASA Finance prilikom prodaje dionica Sberbank BH, Agencija za bankarstvo FBIH predvođena Jasminom Mahmuzićem otvorila je prostor za tužbe od strane ruske banke. Konsekvence eventualno izgubljenog spora drastično bi se odrazile na položaj ove Agencije kao i na kompletnu finansijsku stabilnost Federacije BIH.

foto: Indikator.ba

Geopolitičke okolnosti nastale nakon invazije Rusije na Ukrajinu kao i niz ekonomskih sankcija  kreirale su ambijent u kojem bankarska grupacija Sberbank Europe AG sa svim svojim društvima u Evropskoj Uniji nije mogla nastaviti poslovanje.

Značajan odliv depozita, reputacijski rizici, problem likvidnosti kao i odluke Evropskog Jedinstvenog sanacijskog odbora reflektirale su se i na poslovanje ove bankarske grupe van Evropske bankarske unije, konkretno na banke kćeri u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

U Bosni i Hercegovini,  poslovale su dvije banke u vlasništvu Sberbank Europe AG. Sberbank BH d.d. Sarajevo i Sberbank a.d. Banja Luka. Entitetske regulatorne agencije za bankarstvo  preuzele su upravljanje nad obje banke. Tako je Agencija za bankarstvo FBIH 27. februara 2022. godine uvela mjeru rane intervencije nad Sberbank BH, a 01.03.2022. godine Agencija za bankarstvo Republike Srpske pokreće postupak restrukturiranja nad Sberbank a.d. Banja Luka.

Zvanične razloge za preuzimanje Sberbank BH od strane Agencije za bankarstvo FBIH ponudio je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije, na vanrednoj konferenciji za medije.

“Mi smo procijenili da dalje čekanje može dovesti u rizik ovu banku u BiH koja odlično posluje i željeli smo otkloniti svaku vrstu rizika po banku. Ovo radimo da zaštitimo depozite. Vanjski rizik koji je postojao je na ovaj način otklonjen. Nemamo prijetnji sankcija po banku, nemamo prijetnju ukidanja iz SWIFT-a. I ovako čuvamo depozite.”

Sberbank BH/foto: N1

Ključni problem likvidnosti tadašnja uprava Sberbank BH predvođena Jasminom Spahićem pokušala je riješiti prodajom obveznica FBIH koje za cca. 47 miliona KM kupuje Union Banka Sarajevo, jedina banka u većinskom vlasništvu FBIH.

Međutim „mjera rane intervencije“ nad Sberbank BH od strane Agencije za bankarstvo FBIH i javno istupanje Jasmina Mahmuzića direktora Agencije nisu otklonili paniku među građanima koji su nastavili povlačiti depozite što je dodatno opteretilo likvidnost ove banke.

Priliv novčanih sredstva prodajom obveznica FBIH u tom trenutku nije bio dovoljan za kompletno rješenje problema likvidnosti Sberbank BH pa je Agencija za bankarstvo FBIH 1. marta 2022. godine u 19 sati pokrenula postupak restrukturiranja te isti dan prodala dionice Sberbank BH privrednom društvu ASA Finance u vlasništvu porodice Hastor.

Detalji ponude koja se ne odbija

Simbolično, na Dan Nezavisnosti BIH 1. marta 2022 .godine ASA Finance dostavila je direktoru Agencije za bankarstvo FBIH Jasminu Mahmuziću „Pismo namjere za preuzimanje 100 posto vlasništva nad dionicama Sberbenk BH“.

Kako se u Pismu namjere navodi, uvažavajući prethodne razgovore, društvo ASA Finance ponudilo je cijenu od 15 miliona KM za 76 miliona KM dionica Sberbank BH, a problem likvidnosti banke riješit će tako što će direktno ili putem povezanog lica ASA Banke osigurati uplatu novčanih sredstava u iznosu od 100 miliona KM.

Direktor Agencije za bankarstvo FBIH Jasmin Mahmuzić prihvatio je ponudu iz Pisma namjere,  a tačan trenutak kada je izvršena prodaja dionica i danas je nepoznanica. Međutim, postavlja se pitanje da li je prodaja dionica Sberbank BH izvršena u skladu sa zakonskim okvirom?

Zakon o bankama definisao je postupak prodaje dionica na način da Agencija za bankarstvo FBiH mora javno objaviti ponudu te pozvati potencijalne kupce da dostave svoje ponude. Izuzetno, Agencija za bankarstvo FBIH može provesti postupak prodaje bez javne objave ako bi takva objava onemogućila ili otežala ciljeve restrukturiranja.

Pored Zakona o bankama način prodaje dionica određen je i „Odlukom o prodaji dionica, imovine, prava i obaveza“ kojom je propisano da Agencija za bankarstvo FBIH može izvršiti prodaju dionica banke putem neposredne pogodbe ali da početnu cijenu dionica kod prodaje poslovanja banke utvrđuje Agencija za bankarstvo FBiH na osnovu privremene procjene ili na osnovu procjene koju je izvršio nezavisni procjenitelj.

Ova nezavisna procjena urađena je tek u aprilu prošle godine kad Agencija za bankarstvo FBIH angažuje revizorsku agenciju KPMG.

foto: istock/Lubo-Ivanko

Iz KPMG Sarajevo nisu odgovorili na upite portala Tačno.net o procjeni vrijednosti Sberbank BH.

Sasvim je jasno da je Agencija za bankarstvo FBIH kao regulator u datim okolnostima morala riješiti problem likvidnosti Sberbank BH, međutim formalnosti i zakonodavni okvir koji je morao biti primijenjen prilikom prodaje dionica Sberbank BH, svjesno ili ne, nije ispoštovan.

Portal Tačno.net obratio se Agenciji za bankarstvo FBIH sa upitom koji se odnosio na postupak restrukturiranja Sberbank BH. Iz ove Agencije odgovorili su da je „Proces restrukturiranja Sberbank BH d.d. Sarajevo koji je realizovan instrumentom prodaje dionica ove banke proveden u skladu sa odredbama Zakona o bankama, kojima je definisano da za prodaju dionica banke u restrukturiranju nije potrebno odobrenje dioničara banke ili bilo koje treće strane, osim kupca.“

Podsjećamo,  Agencija za bankarstvo Federacije BiH u nedjelju 27. februara donosi Rješenje o mjeri rane intervencije uvođenjem eksternog upravnika. Ove mjere počinju sa primjenom tek od 1. marta.

Za eksterne upravnike imenovani su Jasmin Spahić, Jasmina Dobrača, Enver Lemeš i Sanja Primorac Brkić. Svi imenovani od strane Agencije za bankarstvo FBIH imenovani su mimo Zakona o bankama obzirom da su svi nabrojani bili članovi Uprave Sberbank BH.

Isti dan kada je mjera rane intervencije počela sa primjenom, direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić donosi i Rješenje o pokretanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH, čija primjena zvanično počinje 1. marta u 19 časova.

Jasmin Spahić i Jasmin Mahmuzić/ foto: profitiraj.ba

Da bi proces restrukturiranja započeo potrebno je bilo mjeru rane intervencije staviti van snage. To se nije dogodilo tako da je Sberbank BH na prvi pogled u isto vrijeme bila i pod mjerom rane intervencije i u postupku restrukturiranja što Zakon o Agenciji za bankarstvo FBIH izričito onemogućava.

Također, podatak i da je u „Službenim novinama FBiH“ objavljeno samo Rješenje o mjeri rane intervencije, ali ne i Rješenje o pokretanju postupka restrukturiranja iako je i ono moralo biti objavljeno te podatak da su u sudskom registru kao zakonski zastupnici Sberbank BH cijeli ovaj vremenski period bili upisani eksterni upravnici, otvara pitanje da li je uopšte Sberbank BH prilikom prodaje dionica bila u procesu restrukturiranja. Ovaj podatak dovodi u pitanje zakonitost kompletne prodaje dionica Sberbank BH.

U kontinuitetu: Ko se još sjeća Vakufske banke

U obrazloženju postupaka koji su doveli do preuzimanja i prodaje dionica Sberbank BH Parlamentu BIH, Agencija za bankarstvo FBIH istakla je da je prije same prodaje održan sastanak na kojem je prisustvovalo 12 bankarskih grupacija i banaka koje posluju u našoj zemlji i inostranstvu.

Dalje, istakli su i da je Agencija za bankarstvo FBIH zaprimila više ponuda te nije isključila mogućnost da sve banke u FBIH dostave ponude.

U odgovoru na upit portala Tačno.net na pitanje koje banke su poslale ponude kao i koji su iznosi pojedinačnih ponuda za preuzimanje vlasničkog udjela Sberbank BH iz Agencije za bankarstvo FBiH nisu odgovorili. Izostanak odgovora obrazložili su poslovnom tajnom.

Ostaje nejasno ko je osim ASA Finanace-a poslao ponude za kupovinu dionica Sberbank BH?

Komercijalne banke Intesa SanPaolo Bank, UniCredit Bank, Sparkasse Bank, Raiffeisen Bank, Union banka potvrdile su prisustvo na sastanku održanom 27. februara 2022. godine na kojem su informisani o djelovanju Agencije za bankarstvo FBiH povodom novonastale situacije vezano za Sberbank BH. Ove banke nisu potvrdile slanje ponuda za preuzimanje ruske banke.

Iz BBI Banke, Procredit Banke i Privredne banke Sarajevo nisu odgovorili na upite portala Tačno.net dok su iz Addiko Banke istakli da nisu učestvovali na pregovorima vezano za preuzimanje vlasničkog udjela Sberbank BH.

Upravo se danas na čelu Addiko banke nalazi Jasmin Spahić nekadašnji član uprave Sberbank BH te član eksterne uprave ove banke imenovan od Agencije za bankarstvo FBIH.

Nakon kupovine dionica Sberbank BH i promjene naziva u „ASA Banka Naša i Snažna“ krajem prošle godine dolazi do pripajanja ASA banci.

ASA banka, nastala je spajanjem Moje Banke d.d. Sarajevo i Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica. ASA banci 2021. godine pripojila se Vakufska banka nakon čega ASA banka postaje najveća domaća privatna banka sa aktivom preko 1 milijarde.

foto: seenews.com

Upravo su detalji akvizicije Vakufske banke predmetom krivične prijave koja je dostavljena SIPA-i, Tužilaštvu BIH i Kantonalnom Tužilaštvu u Sarajevu protiv Jasmina Mahmuzića direktora Agencije za bankarstvo FBIH, Adnana Zukića predsjednika Komisije za vrijednosne papire, Samira Mustafića predsjednika Uprave ASA Banke te Damira Ferovića nekadašnjeg direktora ASA Finance.

Iz SIPA-e su odgovorili da ova prijava do sad nije bila predmetom rada ove policijske agencije.

ASA banka pripajanjem Sberbank BH koja prije ovog čina mijenja naziv u „ASA Banka Naša i Snažna“ danas je pozicionirana na treće mjesto unutar bankarskog sistema Federacije BiH sa ukupnom aktivom preko 2,8 milijardi KM.

Samir Mustafić predsjednik Uprave ASA bank odbio je da odgovori na pitanja portala Tačno.net o procesu preuzimanja Sberbank BH. Umjesto konkretnih odgovora na postavljena pitanja iz ASA banke su dostavili odgovore sa promotivnim sadržajem.

Samir Mustafić/foto: FB

Za razliku od portala Tačno.net Samir Mustafić dao je opširan intervju za portal Stav.ba nepunih mjesec dana nakon što je ASA Finance kupila dionice Sberbank BH.

Kako je tom prilikom istakao „Kada smo vidjeli nesigurnost koja se pojavila u bankarskom sektoru, odlučili smo preuzeti stvar u svoje ruke i stati naprijed u procesu stabilizacije bankarskog sektora, gdje smo u razgovorima s regulatorom u roku 24 sata donijeli odluku od pristupanja procesu do finalizacije transakcije i kupoprodaje Sberbanke u Federaciji BIH.“.

Predsjednik Uprave ASA banke također je ovom prilikom istakao i značaj i ulogu Agencije za bankarstvo FBIH u procesu prodaje dionica.

„Sve ovo ne bi bilo moguće bez ogromne agilnosti Agencije za bankarstvo FBiH, čija je odlučnost i efikasnost u ovom procesu bila jedan od ključnih faktora zašto je sve završeno u izuzetno kratkom roku, a donijelo je stabilnost i sigurnost svih klijenata i deponenata.“

U iščekivanju tužbe

Podsjećamo, Jedinstveni sanacijski odbor složio se sa ocjenom ECB-a i odobrio je u saradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, odnosno Bankom Slovenije prodaju Sberbank d.d. Zagreb Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb dok je Sberbank d.d. Ljubljana prodan Novoj ljubljanskoj banci d.d. Ljubljana.

U Srbiji je Sberbank preuzela AIK banka koja je već tokom 2021. godine potpisala kupoprodajne ugovore o preuzimanju Sberbank Srbije. Ova akvizicija bila je dio zajedničkog ugovora potpisanog između Sberbank Europa AG i AIK banke, Gorenjske Banke iz Kranja i AEC Ltd., o kupovini banki u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Mađarskoj.  Zvanično, rat u Ukrajini kao i sankcije Rusiji stopirale su ovaj dogovor, a AIK banka preuzela je samo Sberbank Srbije.

Krajem avgusta prošle godine ruska Sberbank Europe AG podnijela je tužbu protiv Evropskog odbora za sanaciju banaka zbog odluka o prodaji njihovih društava kćeri u Hrvatskoj i Sloveniji te  likvidacije Sberbank Europe AG nakon uvođenja sankcija Ruskoj federaciji.

U tom kontekstu veoma interesantni su i detalji iz Ponude ASA Finanace-a koji se tiču garancija Agencije za bankarstvo FBiH prilikom prodaje dionica Sberbank BH.

Kako se u ponudi navodi „Agencija garantuje da će obeštetiti i držati zaštićenim ASA Finanace od bilo kakvih tužbi ili potraživanja bilo kojih trećih lica uključujući i prethodne vlasnike Sberbank BH i njene povjerioce.“.

Prema informacijama portala Tačno.net Sberbank Europa AG nakon konsultacija sa pravnim ekspertima vezano za proces prodaje dionica Sberbank BH angažovala je više advokatskih kancelarija za pravno zastupanje u ovom slučaju.

Sberbank Europa AG/foto: EPA-EFE

Početkom aprila prošle godine pravni zastupnici Sberbank Europe AG pokrenuli su Žalbu pred drugostepenom komisijom Agencije za bankarstvo FBIH protiv Rješenja o pokretanju restrukturiranja nad Sberbank BH. Žalba je odbijena, a trenutno nije poznato da li su pokrenute tužbe u BiH ili postoji li mogućnost pokretanja tužbi u Austriji gdje se vodi postupak likvidacije Sberbank Europe AG koja je vlasnik dionica Sberbank BH.

Sberbank Europa AG nije odgovorila na upite portala Tačno.net.

Iz Agencije za bankarstvo FBIH ističu da bi u slučaju eventualnih izgubljenih sporova obzirom na Statut ove institucije eventualne odštete bile teret Agencije. Također naglašavaju da su sve aktivnosti koje su poduzeli u kontekstu prodaje dionica Sberbank BH urađene u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

“Agencija je poduzela aktivnosti u okviru svojih zakonskih ovlaštenja u cilju osiguravanja kontinuiteta ključnih  funkcija banke, sprječavanja  širenja štetnih učinaka na finansijski  sistem, očuvanja finansijske stabilnosti bankarskog sistema zaštite javnih sredstava i deponenata banke. Sve transakcije koje su obavljene su dokumentovane i postoji mogućnost svake provjere od strane osoba i institucija sa zakonskim ovlaštenjima.“

Pored eventualnih sporova u kontekstu preuzimanja i prodaje Sberbank BH, Agencija za bankarstvo FBIH u ovom trenutku suočava se i sa tužbama dioničara nekadašnje Hercegovačke banke koji u ovom trenutku potražuju 16 miliona KM.

Svi ruski krediti

Da rezimiramo. Za 15 miliona KM ASA Finanace dobila je vlasništvo nad dionicama Sberbank BH u vrijednosti od oko 76 miliona KM, a da je pri tome dala 0 KM za rješavanje problema likvidnosti.  Problem likvidnosti riješila je sama Sberbank BH prodajom obveznica Federacije BIH i položenim depozitom ASA banke u iznosu od 100 miliona KM.

Preciznije ASA Finanace kupila je dionice Sberbank BH koja se u tom trenutku nalazila na petoj poziciji unutar bankarskog sistema Federacije BiH  sa ukupnom aktivom u iznosu od 1,6 milijardi KM sa krajem 2021. godine.

Pored činjenice da depoziti javnih preduzeća i Federacije BIH nisu bili povučeni ni u trenutcima ugrožene likvidnosti, Sberbank BH imala je i odlično plasirane kreditne aranžmane. Svakako, jedan od tih je kreditno zaduženje Elektroprivrede BIH u iznosu od 145 miliona KM kod konzorcija banaka predvođenim Sberbank BH sa namjerom finansiranja dijela avansa za projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla.

Kao kolateral, Sberbank BH dobila je založno pravo nad Blokom 6 Termoelektrane Tuzla te dio upravne zgrade Elektroprivrede BIH.

Nijaz Hastor/foto: klix.ba

Za Nijaza Hastora, ključnu figuru konglomerata Prevent kao i ASA grupacije akvizicija Sberbank BH nije prvi doticaj sa ruskim bankama. Prema pisanju slovenačkih medija prilikom pokušaja preuzimanja slovenačkog Cimosa za 250 miliona eura, Nijazu Hastoru finansijsku podršku pružala je ruska državna VTB Bank.

Poslovanje VTB Banke na teritoriji Balkana usko se veže za kreditiranje „Agrokora“ te kasnije vlasničke udjele u Fortenova Grupi zajedno sa drugim najvećim povjeriocem nekadašnje kompanije Ivice Todorića, Sberbank-om.

Nakon prekida poslovnih odnosa sa ključnim partnerom Volkswagen Group-om kao i niza afera koje su uzdrmale njemačku javnost porodica Hastor svoje poslovne aktivnosti fokusira na Bosnu i Hercegovinu.

Prošle godine, osim akvizicije Sberbank BH, ASA osiguranje kupila je 86 posto vlasničkog udjela u Central osiguranju.

Podsjećamo, nepunih mjesec dana nakon preuzimanja i prodaje dionica Sberbank BH, Agencija za bankarstvo FBIH bez zahtjeva za sigurnosnim provjerama omogućila je srbijanskoj kompaniji Energosoft, iza koje se krije kompanija Prointer Beograd kompletan uvid u finansijski sektor Federacije BIH kao i privatne račune građana ovog bh. entiteta, o čemu je portal Tačno.net ranije pisao.

Tekst prvobitno objavljen 06.02.2023. godine.

 

tacno.net/arhiva

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
VIŠE IZ KATEGORIJE
VEZANI ČLANCI
Kad vam Milorad Dodik predsjednik Republike Srpske, entiteta nastalog upravo zahvaljujući osuđenim ratnim zločincima poput Momčila Krajišnika, Biljane Plavšić, Radovana Karadžića, uoči presude izjavi da...
Bez ikakve kontrole Agencije za bankarstvo u BiH kreirale su stabilno poslovno okruženje mikrokreditnim organizacijama poput Digital Finance International u vlasništvu sankcionisanog ruskog oligarha Olega...
U periodu od 2018. godine do sredine 2023. godine Kanton Sarajevo je preko UNDP-a BiH kanalisao javne nabavke u vrijednosti 35.3 miliona KM. Na taj...
Tužilaštvo BIH do danas nije završilo istrage u predmetima Pavlović banka, privatizacije Bosnalijeka, istrage protiv nekadašnjeg policijskog komesara HNK Ilije Lasića, niza prijava protiv Milorada...